Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Tiêu đề: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008 Số hiệu: 09/2008/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 03/06/2008 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

 • LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 3. Chính sách quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản ...
 • Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 9. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương
 • Điều 10. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
 • Điều 12. Nguồn hình thành tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
 • Điều 13. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc
 • Điều 14. Mua sắm tài sản nhà nước
 • Điều 15. Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước
 • Điều 16. Sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 17. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước
 • Điều 18. Lập, quản lý hồ sơ tài sản nhà nước
 • Điều 19. Hạch toán tài sản nhà nước
 • Điều 20. Thu hồi tài sản nhà nước
 • Điều 21. Điều chuyển tài sản nhà nước
 • Điều 22. Thanh lý tài sản nhà nước
 • Điều 23. Bán tài sản nhà nước
 • Điều 24. Tiêu hủy tài sản nhà nước
 • Điều 25. Kiểm kê, báo cáo tài sản nhà nước
 • Điều 26. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 27. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan nhà nước của ViệtNam tại nước ngoài.
 • Điều 28. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân
 • Chương 4. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ ...
 • Điều 29. Nguồn hình thành tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 30. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
 • Điều 31. Quyền, nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản ...
 • Điều 32. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, ...
 • Điều 33. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết ...
 • Điều 34. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính
 • Chương 5. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC ...
 • Điều 35. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
 • Điều 36. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp
 • Điều 37. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành

Ngày 03/06/2008, Quốc hội đã ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008.

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008 quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định.

Theo đó, mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển, khai thác và bảo vệ tài sản nhà nước; thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có các quyền: Sử dụng tài sản nhà nước phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Quyết định biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước được giao; Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; Khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, để đảm bảo sử dụng một cách hiệu quả tài sản nhà nước, nhà nước nghiêm cấm các hành vi: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước dưới mọi hình thức; Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; sử dụng tài sản nhà nước lãng phí hoặc không sử dụng tài sản được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản nhà nước để kinh doanh trái pháp luật; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhà nước; chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản nhà nước; Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hay không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

Khi tài sản không sử dụng hay sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu lại tài sản nhà nước đã giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, tài sản nhà nước còn có thể bị: Điều chuyển; Thanh lý; Bán hay tiêu hủy khi cần thiết. Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện việc kiểm kê, báo cáo số lượng, giá trị, tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008 để xử lý:

Tin tức về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Phân tích chính sách về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Đang cập nhật

Bình luận về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Đang cập nhật

Án lệ về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Đang cập nhật