Quyết định 115/2008/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 115/2008/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 115/2008/QĐ-TTg về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 115/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/08/2008 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 115/2008/QĐ-TTg về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
 • Điều 2. Nguyên tắc công khai
 • Điều 3. Hình thức công khai
 • Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CÔNG KHAI QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Điều 4. Công khai chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 5. Công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước
 • Điều 6. Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
 • Điều 7. Công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác ...
 • Điều 8. Công khai việc quản lý, sử dụng các tài sản được viện trợ, quà biếu, tặng cho.
 • Chương 3. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG KHAI QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Điều 9. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai và tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
 • Điều 10. Kiểm tra và giám sát thực hiện
 • Điều 11. Chất vấn
 • Điều 12. Trả lời chất vấn
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 115/2008/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 115/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 115/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 115/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 115/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật