Nghị định 132/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 132/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Số hiệu: 132/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/12/2008 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
 • Chương 2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • MỤC 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT
 • Điều 4. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường
 • Điều 5. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 • Điều 6. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 • MỤC 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • Điều 7. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường
 • Điều 8. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý vi phạm
 • MỤC 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
 • Điều 9. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa xuất khẩu trước khi xuất khẩu
 • Điều 10. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu và xử lý vi phạm
 • MỤC 4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • Điều 11. Điều kiện bảo đảm chất lượng để hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 12. Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 13. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • MỤC 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG
 • Điều 14. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng
 • Điều 15. Quản lý chất lượng hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng
 • Điều 16. Kiểm tra chất lượng hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng và xử lý vi phạm
 • MỤC 6. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
 • Điều 17. Tổ chức đánh giá sự phù hợp và đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
 • Điều 18. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
 • Điều 19. Chi phí đánh giá sự phù hợp
 • Chương 3 TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 20. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 21. Phân công trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan kiểm tra thuộc các ...
 • Điều 22. Kiểm soát viên chất lượng
 • Điều 23. Nguồn kinh phí cho hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Chương 4 GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
 • Điều 24. Mục đích và điều kiện xét thưởng
 • Điều 25. Hình thức giải thưởng
 • Điều 26. Nguyên tắc xét thưởng
 • Điều 27. Tiêu chí xét thưởng
 • Điều 28. Thủ tục xét thưởng
 • Điều 29. Kinh phí hoạt động
 • Điều 30. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải
 • Chương 5 TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cụ ...
 • Điều 32. Trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng ...
 • 3. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu ...
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa địa phương
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, việc xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) căn cứ vào 02 yếu tố sau:

(1) Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa;

(2) Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.

Trờng hợp người sản xuất không thực hiện các yêu cầu về chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định pháp luật thì phải có trách nhiệm khắc phục nội dung không phù hợp theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và chỉ được phép đưa ra thị trường khi nội dung không phù hợp đã được khắc phục. Trước khi đưa sản phẩm đã được khắc phục này ra thị trường, người sản xuất phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan kiểm tra.

Đối với hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xây dựng phương thức thu thập thông tin nhằm cảnh báo các nguy cơ không bảo đảm chất lượng, đối tượng hàng hóa không bảo đảm chất lượng, tình hình diễn biến chất lượng hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng để xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí kiểm tra hàng năm, đối tượng hàng hóa cụ thể phải kiểm tra.

Nghị định 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 132/2008/NĐ-CP để xử lý: