Thông tư 101/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 101/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 101/2005/TT-BTC hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 101/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 17/11/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 101/2005/TT-BTC hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KHOÁ SỔ KẾ TOÁN CUỐI NĂM VÀ LẬP, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG ...
 • I/ CÔNG TÁC KHOÁ SỔ KẾ TOÁN CUỐI NĂM:
 • 1/ Thời hạn cuối cùng chi ngân sách đối với các nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm ...
 • 2/ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn công trái giáo dục để kiên cố hoá trường, lớp học; nguồn trái ...
 • 3/ Tồn quỹ tiền mặt và số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách có ...
 • 4/ Về xử lý số dư dự toán:
 • 5/ Kết thúc thời hạn chi ngân sách hàng năm nêu tại điểm 1 Mục I Thông tư này, Kho bạc nhà nước lập báo ...
 • 6/ Về xử lý tạm ứng thuộc dự toán năm trước:
 • 7/ Đối với số dư dự toán ngân sách và số dư tạm ứng năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển ...
 • 8/ Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí uỷ quyền đến hết ngày 31/12, Kho bạc nhà nước phải nộp trả cho ngân ...
 • 9/ Đối với các khoản thu ngân sách nhà nước từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp phần phải hạch toán ghi thu ...
 • 10/ Vốn vay nợ, viện trợ ngoài nước thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách theo chế độ qui ...
 • 11/ Số quyết toán chi ngân sách theo niên độ hàng năm là số thực chi đã đủ thủ tục thanh toán trong niên ...
 • 12/ Về hạch toán, quyết toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương:
 • 13/ Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước và cơ quan thu (Thuế và Hải quan) cùng cấp đôn đốc các cơ quan ...
 • II/ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM:
 • 1/ Về quyết toán chi ngân sách nhà nước đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ ...
 • 2/ Các đơn vị dự toán cấp I lập quyết toán đầy đủ số kinh phí ngân sách nhà nước cấp mà các đơn vị dự ...
 • 3/ Khi duyệt, thẩm định quyết toán, nếu phát hiện các khoản thu, chi sai chế độ hoặc không đủ điều kiện ...
 • 4/ Các đơn vị dự toán, các địa phương được thanh tra, kiểm toán phải xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả ...
 • 5/ Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp chính quyền địa ...
 • 6/ Đối với kinh phí uỷ quyền: Lập và báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền thực hiện theo qui định tại ...
 • 7/ Quyết toán chi từ nguồn vốn phát hành công trái giáo dục, nguồn trái phiếu Chính phủ thực hiện như ...
 • 8/ Ủy ban nhân dân các cấp gửi quyết toán ngân sách hàng năm đến cơ quan tài chính cấp trên theo thời ...
 • 9/ Mẫu biểu quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm:
 • III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Biểu số: 01/TC QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……….. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……… ...
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG DỰ TOÁN CỦA NGÂN SÁCH CẤP (TW,TỈNH,...) ĐẾN........ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM ………
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG KINH PHÍ UỶ QUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP (TRUNG ƯƠNG, TỈNH…) ĐẾN …… NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM ...
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐƯỢC GIAO CỦA NGÂN SÁCH CẤP (TW, TỈNH,…) NĂM ……
 • BÁO CÁO TỔNG HỢP SỬ DỤNG DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB ĐƯỢC GIAO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM …….. CỦA NGÂN SÁCH CẤP ...
 • ĐƠN VỊ .............. BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ……… ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG NĂM SAU BÁO CÁO SỐ ...
 • BÁO CÁO SỐ DƯ TẠM ỨNG NĂM ……… ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG NĂM SAU
 • QUYẾT TOÁN THU CHI SỰ NGHIỆP NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM ………. CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THEO NGHỊ ĐỊNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 101/2005/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 101/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 101/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 101/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 101/2005/TT-BTC

Đang cập nhật