Quyết định 1331/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1331/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 1331/QĐ-BKHCN năm 2009 về Quy chế quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 1331/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 23/07/2009 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1331/QĐ-BKHCN năm 2009 về Quy chế quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ, ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích, yêu cầu
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 4. Tài nguyên mạng máy tính của Bộ
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ
 • Chương 2. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ
 • Điều 6. Trách nhiệm của TTTH đối với việc quản lý tài nguyên mạng máy tính của Bộ
 • Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân thuộc Bộ khi khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ
 • Chương 3. HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ KH&CN
 • Điều 8. Hệ thống Thư điện tử của Bộ
 • Điều 9. Trách nhiệm của TTTH trong việc quản lý, vận hành Hệ thống Thư điện tử của Bộ
 • Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân sử dụng Hệ thống Thư điện tử của Bộ
 • Điều 11. Quản lý, sử dụng hộp thư điện tử của đơn vị
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Khen thưởng, xử lý vi phạm
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1331/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1331/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1331/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1331/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1331/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật