Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 49/2009/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 04/08/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn hỗ trợ của nước ngoài
 • Điều 4. Nguyên tắc thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài
 • Chương II VẬN ĐỘNG, CHUẨN BỊ TIẾP NHẬN NGUỒN HỖ TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 5. Lĩnh vực ưu tiên vận động tài trợ của Bộ.
 • Điều 6. Căn cứ đề xuất danh mục chương trình, dự án cần thu hút, vận động sử dụng vốn ODA căn cứ Chiến ...
 • Điều 7. Lựa chọn danh mục chương trình, dự án ưu tiên thu hút và vận động sử dụng vốn ODA
 • Điều 8. Chuẩn bị chương trình, dự án
 • Điều 9. Nội dung văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
 • Điều 10. Nội dung chương trình, dự án sử dụng nguồn PCPNN
 • Điều 11. Mã số chương trình, dự án
 • Chương III THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA
 • Điều 12. Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án ODA
 • Điều 13. Kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm định chương trình, dự án
 • Chương IV THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ ...
 • Điều 14. Thẩm định, phê duyệt.
 • Điều 15. Kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm định chương trình, dự án
 • Điều 16. Thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng.
 • Chương V ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC, THOẢ THUẬN QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Điều 17. Thẩm quyền và cấp ký kết
 • Điều 18. Trình tự đàm phán, ký kết và phê duyệt
 • Điều 19. Quản lý văn bản ký kết, trao đổi tài liệu
 • Chương VI QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Điều 20. Phân công trách nhiệm Vụ Hợp tác quốc tế
 • Điều 21. Tổ chức bộ máy và nhân lực thực hiện chương trình, dự án ODA
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án PCPNN
 • Điều 23. Điều chỉnh, sửa đổi nội dung các chương trình, dự án
 • Chương VII THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện
 • Điều 25. Chế độ báo cáo
 • Điều 26. Nghiệm thu, khai thác sử dụng kết quả chương trình, dự án
 • Điều 27. Kiểm tra, thanh tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài.
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật