Nghị định 55/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 55/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 55/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2009 Số hiệu: 55/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 18/02/2004 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 55/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2009

  • NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ...
  • Điều 1. Phê chuẩn số lượng 19 (mười chín) đơn vị bầu cử, 71 (bảy mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ ...
  • DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH GIA LAI NHIỆM ...

Ngày 18/02/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2004/NĐ-CP phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Danh sách bao gồm 19 (mười chín) đơn vị bầu cử, 71 (bảy mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2009.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 55/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 55/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 55/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 55/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 55/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật