Nghị định 35/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2009 Số hiệu: 35/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/02/2004 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 35/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2009

  • NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ...
  • Điều 1. Phê chuẩn số lượng 14 (mười bốn) đơn vị bầu cử, 63 (sáu mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ ...
  • DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM ...

Nghị định 35/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2009. 

Danh sách bao gồm 14 đơn vị bầu cử, 63 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số lượng đại biểu của 11 huyện, thị xã của tỉnh Đồng Tháp .

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 35/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 35/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 35/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 35/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật