Quyết định 308/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 308/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 308/2005/QĐ-TTg về quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 308/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm Ngày ban hành: 25/11/2005 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 308/2005/QĐ-TTg về quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy chế này.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban ...
 • QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy chế này quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 • Điều 2. Tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội phải đảm bảo:
 • Chương 2: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: TỔ CHỨC VIỆC CƯỚI
 • Điều 3. Việc cưới cần được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán ...
 • Điều 4. Khuyến khích thực hiện các hình thức sau trong việc cưới:
 • Điều 5. Tổ chức cưới và đưa đón dâu phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật ...
 • Mục 2: TỔ CHỨC VIỆC TANG
 • Điều 7. Tang phục; cờ tang và treo cờ tang theo phong tục truyền thống của từng vùng, miền, dân tộc, ...
 • Điều 8. Khuyến khích thực hiện các hình thức sau trong việc tang:
 • Điều 9. Việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Quy ...
 • Điều 10. Chính quyền địa phương các cấp phải có quy hoạch, kế hoạch và đầu tư kinh phí, từng bước xây ...
 • Điều 11. Việc chôn, cải táng, xây mộ phải nằm trong quy hoạch nghĩa trang.
 • Mục 3: LỄ HỘI
 • Điều 12. Khi tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải thực hiện ...
 • Điều 13. Chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, ngăn chặn ...
 • Điều 14. Tổ chức lễ đón nhận Huân chương, danh hiệu cao quý và các ngày lễ kỷ niệm, chính quyền địa phương ...
 • Chương 3: KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC  THỰC HIỆN
 • Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ ...
 • Điều 16. Thủ trưởng cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công ty của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 308/2005/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 308/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 308/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 308/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật