Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Click để xem chi tiết và Tải về Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Tiêu đề: Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 Số hiệu: 40/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 23/11/2009 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

 • LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 6. Các hành vi bị cấm
 • Chương 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH
 • MỤC 1. QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH
 • Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế
 • Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư
 • Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 13. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế ...
 • MỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH
 • Điều 14. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề
 • Điều 15. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 16. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương 3. NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • MỤC 1. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ
 • Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam
 • Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định ...
 • Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
 • Điều 21. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp ...
 • Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề
 • Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam ...
 • Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành
 • Điều 25. Chứng chỉ hành nghề
 • MỤC 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 • Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề
 • Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Điều 28. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề
 • Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • MỤC 3. QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ
 • Điều 31. Quyền được hành nghề
 • Điều 32. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn
 • Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh
 • Điều 35. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề
 • MỤC 4. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ
 • Điều 35. Nghĩa vụ đối với người bệnh
 • Điều 37. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp
 • Điều 38. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp
 • Điều 39. Nghĩa vụ đối với xã hội
 • Điều 40. Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp
 • Chương 4. CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • MỤC 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 44. Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • MỤC 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ ...
 • Điều 45. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, ...
 • Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa ...
 • Điều 47. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 48. Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 49. Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • MỤC 3. CHỨNG NHẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 50. Chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 51. Các tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • MỤC 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương 5. CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 54. Cấp cứu
 • Điều 55. Chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc
 • Điều 56. Hội chẩn
 • Điều 57. Điều trị ngoại trú
 • Điều 58. Điều trị nội trú
 • Điều 59. Hồ sơ bệnh án
 • Điều 60. Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú
 • Điều 61. Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa
 • Điều 62. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 63. Xử lý chất thải y tế
 • Điều 64. Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận
 • Điều 65. Giải quyết đối với người bệnh tử vong
 • Điều 66. Bắt buộc chữa bệnh
 • Điều 67. Trực khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 68. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương 6. ÁP DỤNG KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 69. Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 70. Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt
 • Điều 71. Thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới
 • Điều 72. Hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới
 • Chương 7. SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA ...
 • MỤC 1. SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật
 • Điều 74. Thành lập hội đồng chuyên môn
 • Điều 75. Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn
 • Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh ...
 • Điều 77. Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám ...
 • Điều 78. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
 • MỤC 2. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương 8. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 81. Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 82. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề
 • Điều 84. Chế độ đối với người hành nghề
 • Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 86. Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế
 • Điều 87. Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 90. Hiệu lực thi hành
 • Điều 91. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Ngày 23/11/2009, Quốc hội đã ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 gồm 9 chương với 91 điều, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh trên cơ sở quyền con người và đã đề cập đầy đủ đến quyền và nghĩa vụ của người bệnh. Điểm đặc biệt của chương này là mỗi quy định về quyền đều gắn chặt với nghĩa vụ mà người bệnh có nghĩa vụ phải thực hiện nhằm tránh sự lạm quyền, làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của người hành nghề cũng như không tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã thiết lập một cơ chế pháp lý rõ ràng bảo đảm nâng cao năng lực thực hành y khoa của người hành nghề, đặc biệt các quy định về điều kiện đối với người hành nghề đã được thống nhất đối với người hành nghề trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, đặc biệt là các quy định này đã tiếp cận được các chuẩn mực của pháp luật quốc tế về khám bệnh, chữa bệnh.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề được quy định bắt buộc thực hiện đối với mọi người hành nghề, bao gồm cả người hành nghề là người Việt Nam và người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài muốn hành nghề tại Việt Nam; đồng thời tại chương này cũng đưa ra quy định về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo để hợp pháp hóa việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong đó quy định giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị và thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại chương này chính là nền tảng để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế về khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các quy định về chứng nhận nâng cao chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm bảo đảm tính ổn định ở mức độ cao trong việc cung cấp dịch vụ.

Các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh nội dung tập trung vào các quy định thuần túy về chuyên môn, kỹ thuật được luật hóa từ các quy định dưới luật nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý của các quy định trong thực tiễn. Đây chính là cơ sở thực tế cho việc bảo đảm về chuyên môn đối với quyền của người bệnh.

Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh quy định về kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam; thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới và hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh đã đặt ra cơ chế pháp lý để bảo vệ các quyền của người bệnh cũng như quyền của người hành nghề trong khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt đã quy định cụ thể những trường hợp nào phải bồi thường, trường hợp nào không phải bồi thường thiệt hại cho người bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh.

Các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh tập trung vào việc quy định cơ chế bảo đảm các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh như tài chính, cơ sở vật chất, con người, chế độ đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 và thay thế Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH1.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Đang cập nhật

Án lệ về Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Đang cập nhật