Nghị định 11/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 11/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Số hiệu: 11/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/02/2010 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. ĐẶT TÊN HOẶC SỐ HIỆU ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 3. Nguyên tắc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ
 • Điều 4. Đặt tên hoặc số hiệu đường bộ
 • Chương 3. QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 5. Nguyên tắc quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Điều 6. Nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Điều 7. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Điều 8. Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Điều 9. Cấp kỹ thuật đường bộ
 • Điều 10. Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Chương 4. THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG
 • Điều 11. Quy định chung về thẩm định an toàn giao thông
 • Điều 12. Điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông
 • Điều 13. Các giai đoạn thẩm định an toàn giao thông
 • Chương 5. BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 14. Phạm vi đất dành cho đường bộ
 • Điều 15. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ
 • Điều 16. Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống
 • Điều 17. Giới hạn hành lang an toàn đối với hầm đường bộ
 • Điều 18. Giới hạn hành lang an toàn đối với bến phà, cầu phao
 • Điều 19. Giới hạn hành lang an toàn đối với kè bảo vệ đường bộ
 • Điều 20. Phạm vi bảo vệ đối với một số công trình khác trên đường bộ
 • Điều 21. Giới hạn bảo vệ trên không của công trình đường bộ xây dựng mới
 • Điều 22. Khoảng cách các công trình đến công trình đường bộ
 • Điều 23. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang
 • Điều 24. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ phần dưới mặt đất, phần dưới mặt nước
 • Chương 6. SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 25. Sử dụng đường bộ vào các hoạt động văn hóa
 • Điều 26. Sử dụng đất dành cho đường bộ
 • Điều 27. Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ
 • Điều 28. Khai thác, sử dụng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ
 • Điều 29. Đấu nối vào quốc lộ
 • Điều 30. Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác
 • Chương 7. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Công thương
 • Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 39. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 43. Xác định mốc thời gian đối với công trình tồn tại trong phạm vi đất dành cho đường bộ
 • Điều 44. Quy định về giải quyết các công trình tồn tại trong đất dành cho đường bộ
 • Điều 45. Phối hợp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46. Hiệu lực thi hành và hướng dẫn thực hiện

Nghị định 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nội dung nghị định 11/2010 quy định rõ về quy tắc đặt tên , số hiệu đường bộ, theo đó các tuyến đường bộ xây dựng mới được đặt tên hoặc số hiệu theo quy định của Nghị định này; việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và công tác quản lý đường bộ.

Ngoài ra, nghị định 11/2010 cũng quy định về nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, theo đó quy định quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: quy hoạch mạng đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường bộ liên vùng, vùng, tỉnh và quy hoạch công trình đường bộ riêng biệt theo yêu cầu quản lý của cấp có thẩm quyền.

Nghị định 11/2010 quy định cũng hướng dẫn đối với đô thị xây dựng mới, tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải bảo đảm theo loại đô thị như sau: Đô thị loại đặc biệt: 24% đến 26%; Đô thị loại I: 23% đến 25%; Đô thị loại II: 21% đến 23%; Đô thị loại III: 18% đến 20%; Đô thị loại IV, loại V: 16% đến 18%. Quỹ đất dành cho giao thông đô thị là diện tích đất dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm diện tích sông, ngòi, ao, hồ và các công trình giao thông xây dựng ngầm.

Một nội dung đáng chú ý khác mà nghị định 11/2010 quy định đó là điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông, theo đó tổ chức thẩm tra an toàn giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đối với dự án nhóm A và nhóm B, tổ chức thẩm tra an toàn giao thông phải có ít nhất 10 người, trong đó ít nhất có 04 kỹ sư đường bộ; 01 kỹ sư vận tải đường bộ và có tối thiểu 01 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông; Đối với dự án nhóm C, tổ chức thẩm tra an toàn giao thông phải có ít nhất 05 người, trong đó có tối thiểu 01 kỹ sư đường bộ, 01 kỹ sư vận tải đường bộ và có 01 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.

Cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (gọi là Thẩm tra viên) phải đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ; có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 03 năm hoặc có trình độ từ đại học trở lên và đã trực tiếp quản lý giao thông đường bộ ít nhất 05 năm, trong đó đã tham gia thiết kế hoặc trực tiếp xử lý an toàn giao thông từ 03 công trình trở lên; Có chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 11/2010/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật