Nghị định 14/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 14/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 14/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương Số hiệu: 14/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/02/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 14/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRUNG ƯƠNG, BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT ...
 • Điều 4. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương
 • Điều 5. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp địa phương
 • Điều 6. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành Trung ương
 • Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương
 • Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương
 • Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành
 • Chương 3. QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRUNG ƯƠNG; BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ...
 • Điều 10. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương
 • Điều 11. Quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương:
 • Điều 12. Quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành bao gồm:
 • Chương 4. PHỐI HỢP ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI
 • Điều 13. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 14. Phối hợp trong dự báo, cảnh báo và chỉ đạo phòng tránh thiên tai
 • Điều 15. Phối hợp phát tin dự báo, cảnh báo và chỉ đạo phòng tránh thiên tai
 • Điều 16. Phối hợp chỉ đạo ứng phó thiên tai
 • Điều 17. Phối hợp trong cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn
 • Điều 18. Phối hợp trong cứu trợ khẩn cấp, khôi phục và tái thiết
 • Chương 5. TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRUNG ƯƠNG; BAN CHỈ HUY PHÒNG ...
 • Điều 19. Ngân sách nhà nước đảm bảo cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương ...
 • Điều 20. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Văn phòng thường trực Ban ...
 • Chương 6. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 21. Khen thưởng
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 14/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 14/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 14/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 14/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 14/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật