Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Số hiệu: 16/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Đỗ Văn Chiến Ngày ban hành: 21/10/2009 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2008 ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ ...
 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Chương II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 5. Thông báo thu hồi đất
 • Điều 6. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện; thông báo chủ trương thu hồi đất ...
 • Điều 7. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi
 • Điều 8. Thực hiện kê khai về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, nguồn gốc sử dụng đất ...
 • Điều 9. Hội đồng bồi thường tổ chức kiểm tra xác định nội dung kê khai và thực hiện kiểm kê thực tế
 • Điều 10. Họp xét, lập phương án và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 11. Hoàn chỉnh phương án bồi thường
 • Điều 12. Trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 13. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 14. Quyết định thu hồi đất
 • Điều 15. Trình và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 16. Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 17. Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư
 • Điều 18. Thời điểm bàn giao đất đã bị thu hồi
 • Điều 19. Cưỡng chế thu hồi đất
 • Điều 20. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • Điều 21. Quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Chương III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, NGÀNH, TỔ CHỨC VÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỒI ...
 • Điều 22. Trách nhiệm của sở, ban ngành và đoàn thể
 • Điều 23. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã
 • Điều 24. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã
 • Điều 25. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và ban giải phóng mặt bằng cấp huyện
 • Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầu tư (trường hợp đã có dự án đầu tư), Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã được ...
 • Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất
 • Chương IV. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 28. Khen thưởng
 • Điều 29. Xử lý vi phạm
 • Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Xử lý các dự án đang thực hiện
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật