Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Hạnh Ngày ban hành: 15/03/2010 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN  TÂN PHÚ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra quận, Thủ trưởng các ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN TÂN PHÚ
 • Chương I VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Tổ chức bộ máy
 • Điều 4. Biên chế
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 5. Chế độ làm việc
 • Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp
 • Điều 7. Mối quan hệ công tác
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của đơn ...
 • Điều 9. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật