Thông tư 09/2010/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2010/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 09/2010/TT-BGTVT quy định về hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 09/2010/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 06/04/2010 Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 09/2010/TT-BGTVT quy định về hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
 • Điều 3. Bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
 • Chương 3. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
 • Điều 4. Bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
 • Điều 5. Bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
 • Điều 6. Trích lập Quỹ Bảo vệ môi trường của doanh nghiệp
 • Chương 4. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG
 • Điều 7. Chế độ báo cáo
 • Điều 8. Thông tin và nội dung báo cáo môi trường của nhà thầu, đơn vị thi công
 • Điều 9. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 10. Trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị thi công
 • Điều 11. Quyền lợi của các nhà thầu, đơn vị thi công
 • Điều 12. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ, các Cục Quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, Chủ đầu ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu của Bộ
 • Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan địa phương
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
 • PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2010/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật