Thông tư 72/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 72/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 72/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 72/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 11/05/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 72/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI 11 XÃ THỰC HIỆN ...
 • Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Thông tư này áp dụng cho các Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm (sau đây gọi là ...
 • Điều 2. Chi phí quản lý dự án là nguồn kinh phí cần thiết cho Ban QLDA để tổ chức quản lý việc thực hiện ...
 • Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban QLDA thực hiện quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án ...
 • Điều 4. Cơ quan Tài chính các cấp, cơ quan quản lý về đầu tư xây dựng công trình cấp trên theo chức năng ...
 • Phần 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Định mức chi phí quản lý dự án.
 • Điều 6. Nguồn kinh phí trích cho chi phí quản lý dự án
 • Điều 7. Chế độ chi tiêu
 • Điều 8. Nội dung dự toán chi phí quản lý dự án.
 • Điều 9. Phương pháp lập dự toán chi phí quản lý dự án.
 • Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án.
 • Điều 11. Kiểm soát thanh toán chi phí quản lý dự án.
 • Điều 12. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án.
 • Điều 12. Kiểm tra.
 • Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
 • Phần 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 • MẪU SỐ: 01/DT.QLDA BẢNG TÍNH KINH PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỰC HIỆN CÁC NĂM
 • MẪU SỐ: 02/DT.QLDA BẢNG TÍNH KINH PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG TRONG NĂM KẾ HOẠCH
 • MẪU SỐ: 03/DT.QLDA BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM VÀ THÙ LAO QUẢN LÝ NĂM
 • MẪU SỐ: 04/DT.QLDA DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM
 • MẪU SỐ: 05.QĐ/DT.QLDA QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm
 • MẪU SỐ: 01/QT.QLDA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • MẪU SỐ: 02/QT.QLDA QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án năm
 • PHỤ LỤC kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 72/2010/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 72/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 72/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 72/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 72/2010/TT-BTC

Đang cập nhật