Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 2634/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học Ngày ban hành: 26/08/2008 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường ...
 • Điều 2. Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1084/QĐ-BNN/TCCB ngày ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
 • Chương I CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 1. Tên gọi và vị trí
 • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 3. Chức năng
 • Điều 4. Nhiệm vụ
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN
 • Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
 • Điều 6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ
 • Điều 7. Các Ban quản lý dự án thuộc Trung tâm
 • Điều 8. Nhân lực và quản lý nguồn nhân lực của Trung tâm
 • Chương III QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 9. Quan hệ với các cơ quan chức năng của Bộ và Nhà nước
 • Điều 10. Quan hệ với các tổ chức quốc tế
 • Điều 11. Mối quan hệ giữa các đơn vị thuộc Trung tâm.
 • Điều 12. Mối quan hệ với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh.
 • Điều 13. Mối quan hệ và hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác trong Trung tâm ...
 • Điều 14. Quy chế làm việc và các quy chế nội bộ.
 • Chương IV KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 • Điều 15. Công tác kế hoạch, chế độ báo cáo
 • Điều 16. Công tác tài chính
 • Điều 17. Tài sản của Trung tâm
 • Điều 18. Chế độ quản lý tài chính, tài sản
 • Chương V KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 19. Khen thưởng
 • Điều 20. Kỷ luật
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Giám đốc Trung tâm căn cứ Điều lệ này xây dựng quy chế làm việc cụ thể của Trung tâm,các quy ...
 • Điều 22. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2634/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật