Quyết định 1576/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1576/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1576/QĐ-BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1576/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 01/06/2010 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1576/QĐ-BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SƠ KẾT 06 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán ...
 • KẾ HOẠCH SƠ KẾT 06 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG SƠ KẾT
 • 1. Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế
 • 2. Đánh giá các điều kiện bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế
 • 3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp ...
 • 4. Những điểm bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân
 • 5. Đánh giá những yêu cầu mới đặt ra trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp ...
 • 6. Các kiến nghị và định hướng sửa đổi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • MẪU SỐ LIỆU DÀNH CHO TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1576/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1576/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1576/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1576/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1576/QĐ-BTP

Đang cập nhật