Luật Giao dịch điện tử 2005

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Giao dịch điện tử 2005

Tiêu đề: Luật Giao dịch điện tử 2005 Số hiệu: 51/2005/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 29/11/2005 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Luật Giao dịch điện tử 2005

 • LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Luật giao dịch điện tử
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử
 • Điều 6. Chính sách phát triển và ứng dụng giao dịch điện tử
 • Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử
 • Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử
 • Chương 2: THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
 • Mục 1: GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
 • Điều 10. Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu
 • Điều 11. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu
 • Điều 12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản
 • Điều 13. Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc
 • Điều 14. Thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ
 • Điều 15. Lưu trữ thông điệp dữ liệu
 • Mục 2: GỬI, NHẬN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
 • Điều 16. Người khởi tạo thông điệp dữ liệu
 • Điều 17. Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu
 • Điều 18. Nhận thông điệp dữ liệu
 • Điều 19. Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu
 • Điều 20. Gửi, nhận tự động thông điệp dữ liệu
 • Chương 3: CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
 • Mục 1:GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
 • Điều 21. Chữ ký điện tử
 • Điều 22. Điều kiện để bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử
 • Điều 23. Nguyên tắc sử dụng chữ ký điện tử
 • Điều 24. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử
 • Điều 25. Nghĩa vụ của người ký chữ ký điện tử
 • Điều 26. Nghĩa vụ của bên chấp nhận chữ ký điện tử
 • Điều 27. Thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài
 • Mục 2: DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
 • Điều 28. Hoạt động dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 • Điều 29. Nội dung của chứng thư điện tử
 • Điều 30. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 • Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 • Mục 3 : QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
 • Điều 32. Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 • Chương 4: GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
 • Điều 33. Hợp đồng điện tử
 • Điều 34. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử
 • Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
 • Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử
 • Điều 37. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện ...
 • Điều 38. Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
 • Chương 5: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • Điều 39. Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước
 • Điều 40. Nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước
 • Điều 41. Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước
 • Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong trường hợp hệ thống thông tin điện tử bị lỗi
 • Điều 43. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước
 • Chương 6: AN NINH, AN TOÀN, BẢO VỆ, BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
 • Điều 44. Bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử
 • Điều 45. Bảo vệ thông điệp dữ liệu
 • Điều 46. Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử
 • Điều 47. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ mạng
 • Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Điều 49. Quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chương 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 50. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử
 • Điều 51. Tranh chấp trong giao dịch điện tử
 • Điều 52. Giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Giao dịch điện tử 2005 để xử lý: