Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 38/2010/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 38/2010/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 17/12/2010 Lĩnh vực: Lao động, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 38/2010/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU, ĐIỀU KIỆN ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU
 • Điều 3. Chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
 • Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
 • Điều 6. Đảm nhiệm chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
 • Điều 7. Trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý các nhân viên đường sắt trực tiếp ...
 • Chương 3. CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU
 • Điều 8. Cơ sở đào tạo
 • Điều 9. Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn đối với cơ sở đào tạo
 • Điều 10. Đội ngũ giáo viên
 • Điều 11. Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, giáo trình ...
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Đường sắt Việt Nam
 • Điều 13. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị có liên quan
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2010/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật