Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 91/2010/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 38/2010/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 24/12/2010 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 91/2010/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2010/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chính sách đối với người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời ...
 • Điều 4. Chính sách đối với người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ...
 • Điều 5. Trả lại trợ cấp khi được tuyển dụng lại
 • Điều 6. Nguồn kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư
 • Điều 7. Trách nhiệm của công ty thực hiện sắp xếp lại
 • Điều 8. Trách nhiệm của người lao động khi học nghề và cơ sở dạy nghề
 • Điều 9. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 10. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ...
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
 • Mẫu số 1 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TÊN TRONG CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI
 • Mẫu 1a DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TÊN TRONG CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI
 • Mẫu số 2 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN SỬ DỤNG THEO YÊU CẦU SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP ...
 • Mẫu số 3 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI
 • Mẫu số 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương ...
 • Mẫu số 5 PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ DO SẮP XẾP CÔNG TY
 • Mẫu số 5a PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ DO SẮP XẾP LẠI CÔNG TY
 • Mẫu số 6 QUYẾT ĐỊNH Về giải quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp ...
 • Mẫu số 7 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TẠI THỜI ĐIỂM CÓ ...
 • Mẫu số 8 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU THEO QUY ĐỊNH NHƯNG THIẾU THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM ...
 • Mẫu số 9 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN HƯỞNG TRỢ CẤP ...
 • Mẫu số 9a DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN HƯỞNG HỖ TRỢ ...
 • Mẫu số 10 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỊNH THỜI HẠN TỪ ĐỦ 12 THÁNG ĐẾN 30 ...
 • Mẫu số 11 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỐI
 • Mẫu số 12 PHIẾU HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ
 • Mẫu số 13 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật