Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 20/2010/TT-BKHCN Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 20/2010/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 29/12/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 20/2010/TT-BKHCN Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
 • Mục 1. XÂY DỰNG DỰ ÁN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 4. Xây dựng dự án năng suất và chất lượng của ngành, địa phương
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục phê duyệt dự án năng suất và chất lượng của ngành, địa phương
 • Mục 2. XÂY DỰNG DỰ ÁN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP
 • Điều 6. Lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án năng suất và chất lượng của ngành, địa phương
 • Điều 7. Xây dựng dự án năng suất và chất lượng của doanh nghiệp
 • Mục 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
 • Điều 8. Lập kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước thực hiện dự án
 • Điều 9. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình, dự án
 • Điều 10. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều 11. Chế độ báo cáo việc thực hiện Chương trình, dự án
 • Chương III QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 12. Cơ quan quản lý, điều hành của Chương trình
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ban Điều hành Chương trình
 • Điều 14. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên và Thư ký Ban Điều hành
 • Điều 15. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực của Ban điều hành Chương trình
 • Điều 16. Chế độ làm việc của Ban Điều hành
 • Điều 17. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý dự án năng suất và chất lượng của ngành, địa phương
 • Điều 18. Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia dự án năng suất và chất lượng của ngành, địa phương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • MẪU DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2010/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Đang cập nhật