Quyết định 2240/QĐ-TCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2240/QĐ-TCT

Tiêu đề: Quyết định 2240/QĐ-TCT năm 2010 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 2240/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 05/11/2010 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2240/QĐ-TCT năm 2010 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công chức ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng ...
 • QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH THUẾ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế
 • Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế
 • Điều 4. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho công chức thuế
 • Điều 5. Công chức thuế có quyền lợi và nghĩa vụ thường xuyên học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao ...
 • Chương 2. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THUẾ
 • Điều 6. Đối với công chức mới vào ngành
 • Điều 7. Đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại các bộ phận chức năng
 • Điều 8. Đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại các bộ phận khác
 • Điều 9. Đối với công chức là lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo các cấp
 • Điều 10. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức thuế
 • Điều 11. Tập huấn chế độ, chính sách mới
 • Điều 12. Ngoài các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chương trình, thông báo của Tổng cục ...
 • Điều 13. Phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế
 • Điều 14. Yêu cầu biên soạn, ban hành chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 15. Xây dựng, quản lý chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng
 • Chương 3. KIỂM TRA, CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 16. Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 17. Quản lý và cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ
 • Điều 18. Tổng cục Thuế thống nhất quản lý toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thuế ...
 • Điều 19. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm
 • Điều 20. Trường Nghiệp vụ Thuế có trách nhiệm
 • Điều 21. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm
 • Điều 22. Vụ Tài vụ - quản trị có trách nhiệm
 • Điều 23. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm
 • Điều 24. Các Vụ và đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm
 • Chương 5. GIẢNG VIÊN
 • Điều 25. Giảng viên
 • Điều 26. Chính sách đối với giảng viên
 • Chương 6. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA CÔNG CHỨC VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 27. Trách nhiệm của công chức thuế
 • Điều 28. Quyền lợi của công chức thuế
 • Điều 29. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2240/QĐ-TCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2240/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2240/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2240/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2240/QĐ-TCT

Đang cập nhật