Thông tư 07/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 07/2011/TT-BTP về hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 07/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng Ngày ban hành: 31/03/2011 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 07/2011/TT-BTP về hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm
 • Điều 5. Đánh giá việc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý
 • Chương 2. BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Điều 6. Cơ cấu giới trong cán bộ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 7. Tăng cường nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 8. Xây dựng và thực hiện kế hoạch để bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới
 • Điều 9. Báo cáo kết quả bảo đảm bình đẳng giới
 • Chương 3. BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Điều 10. Bảo đảm bí mật thông tin của người được trợ giúp pháp lý
 • Điều 11. Công tác thông tin, truyền thông
 • Điều 12. Trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ
 • Điều 13. Xác định người được trợ giúp pháp lý thuộc nhóm đối tượng đặc thù
 • Điều 14. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động tư vấn pháp luật
 • Điều 15. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động tham gia tố tụng
 • Điều 16. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động đại diện ngoài tố tụng
 • Điều 17. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
 • Điều 18. Bảo đảm bình đẳng giới trong các hoạt động trợ giúp pháp lý khác
 • Điều 19. Phối hợp thực hiện các vụ việc bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Kinh phí thực hiện
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 22. Trách nhiệm của Cục Trợ giúp pháp lý
 • Điều 23. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 24. Trách nhiệm của Trung tâm
 • Điều 25. Trách nhiệm của đoàn thể chính trị - xã hội
 • Điều 26. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2011/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2011/TT-BTP

Đang cập nhật