Quyết định 581/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 581/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 581/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/04/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 với những ...
 • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
 • IV. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
 • V. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
 • VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • VII. TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 là cơ sở cho việc lập ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế ...
 • Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2010 - 2020 TỈNH KON TUM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 581/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 581/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 581/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 581/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 581/QĐ-TTg

Đang cập nhật