Thông tư 70/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 70/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 70/2011/TT-BTC quy định chi tiết nội dung của Quyết định 15/2011/QĐ-TTg về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 70/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 23/05/2011 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 70/2011/TT-BTC quy định chi tiết nội dung của Quyết định 15/2011/QĐ-TTg về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG ...
 • Chương I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng.
 • Chương II PHƯƠNG THỨC MUA LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC.
 • Điều 3. Phương thức mua gạo dự trữ nhà nước.
 • Điều 4. Phương thức mua thóc dự trữ nhà nước.
 • Chương III GIÁ MUA VÀ CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
 • Điều 5. Giá mua lương thực dự trữ nhà nước.
 • Điều 6. Chất lượng lương thực nhập kho dự trữ nhà nước.
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành

Ngày 23/05/2011, BTC đã ban hành Thông tư 70/2011/TT-BTC quy định chi tiết nội dung của Quyết định 15/2011/QĐ-TTg về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.

Đấu thầu rộng rãi

- Mua gạo dự trữ nhà nước áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.

- Kế hoạch đấu thầu được lập theo quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập Kế hoạch đấu thầu.

- Hồ sơ mời thầu được lập theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

- Quy trình đấu thầu rộng rãi thực hiện theo quy định tại Điều 23, Điều 25, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

2. Chỉ định thầu

- Chỉ định thầu chỉ được áp dụng khi phải tổ chức mua ngay số lượng gạo bù vào phần đã xuất cấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không đủ điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi để bảo đảm đủ cơ số lương thực dự trữ nhà nước sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cứu trợ, viện trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 70/2011/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 70/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 70/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 70/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 70/2011/TT-BTC

Đang cập nhật