Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Số hiệu: 43/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/06/2011 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Vai trò của cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
 • Điều 5. Nguyên tắc cung cấp thông tin
 • Điều 6. Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử
 • Điều 7. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Điều 8. Hỗ trợ người khuyết tật
 • Điều 9. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân
 • Chương 2. CUNG CẤP THÔNG TIN
 • Điều 10. Thông tin chủ yếu
 • Điều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa học
 • Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê
 • Điều 13. Thông tin tiếng nước ngoài
 • Điều 14. Cung cấp dữ liệu đặc tả
 • Điều 15. Các chức năng hỗ trợ
 • Điều 16. Liên kết, tích hợp thông tin
 • Điều 17. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin
 • Chương 3. CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
 • Điều 18. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 19. Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 20. Tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến
 • Chương 4. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 • MỤC 1. BẢO ĐẢM NHÂN LỰC
 • Điều 21. Ban Biên tập cổng thông tin điện tử
 • Điều 22. Nhân lực xử lý dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 23. Nhân lực quản trị kỹ thuật
 • Điều 24. Đào tạo nguồn nhân lực
 • MỤC 2. BẢO ĐẢM KINH PHÍ
 • Điều 25. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử
 • Điều 26. Mức chi tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút
 • MỤC 3. BẢO ĐẢM VẬN HÀNH VÀ DUY TRÌ
 • Điều 27. Bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa cổng thông tin điện tử
 • Điều 28. Bảo đảm đường truyền, máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin
 • Điều 29. Bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu
 • MỤC 4. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
 • Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản
 • Điều 31. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
 • Điều 32. Thanh tra, kiểm tra
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 43/2011/NĐ-CP cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

Nghị định 43/2011, Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tuân thủ theo quy tắc: Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: là tên miền cấp 3 có dạng: tenbonganh.gov.vn; mỗi cơ quan có 01 tên miền là tên cơ quan viết tắt bằng tiếng Việt không dấu, 01 tên miền là tên cơ quan viết tắt bằng tiếng Anh theo quy định của Bộ Ngoại giao; Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: là tên miền cấp 3 sử dụng tên đầy đủ của tỉnh, thành phố bằng tiếng Việt không dấu theo dạng: tentinhthanh.gov.vn; Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: là tên miền cấp 4 sử dụng tên đầy đủ của địa phương bằng tiếng Việt không dấu theo dạng: tenquanhuyen.tentinhthanh.gov.vn.

Thông tin giới thiệu được nghị định này quy định trên Công TTĐT bao gồm các tin tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Ngoài ra còn phải có mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công...

Nghị định này cũng quy định cơ quan chủ quản có trách nhiệm đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có mục “Dịch vụ công trực tuyến” thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 43/2011/NĐ-CP để xử lý: