Quyết định 3807/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3807/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 3807/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 12/08/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác ...
 • Điều 2. Căn cứ vào Quy chế này, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện và ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 03/2000/QĐ-UB-NC ngày ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ ...
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng
 • Điều 3. Mối quan hệ giữa Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố với Ủy ban ...
 • Điều 4. Mối quan hệ giữa Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố với Hội đồng ...
 • Chương II TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng
 • Điều 9. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng
 • Điều 10. Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên
 • CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 11. Chế độ họp
 • Điều 12. Chế độ kiểm tra
 • Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 14. Văn bản của Hội đồng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trong quá trình thực hiện, Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ...
 • Điều 16. Căn cứ vào Quy chế này, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3807/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3807/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3807/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3807/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3807/QĐ-UBND

Đang cập nhật