Nghị định 75/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 75/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước Số hiệu: 75/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/08/2011 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
 • Chương 2 TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 • MỤC 1. CHO VAY ĐẦU TƯ
 • Điều 5. Đối tượng cho vay
 • Điều 6. Điều kiện cho vay
 • Điều 7. Mức vốn cho vay
 • Điều 8. Thời hạn cho vay
 • Điều 9. Đồng tiền cho vay
 • Điều 10. Lãi suất cho vay
 • Điều 11. Cho vay đối với các dự án thực hiện theo Hiệp định của Chính phủ và dự án đầu tư ra nước ngoài ...
 • MỤC 2. HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ
 • Điều 12. Đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư
 • Điều 13. Điều kiện hỗ trợ sau đầu tư
 • Điều 14. Mức hỗ trợ sau đầu tư
 • Chương 3. TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
 • Điều 15. Các hình thức cho vay xuất khẩu
 • Điều 16. Đối tượng cho vay
 • Điều 17. Điều kiện cho vay
 • Điều 18. Mức vốn cho vay
 • Điều 19. Thời hạn cho vay
 • Điều 20. Đồng tiền cho vay
 • Điều 21. Lãi suất cho vay
 • Điều 22. Thực hiện giải ngân, thu nợ
 • Chương 4 BẢO ĐẢM TIỀN VAY, TRẢ NỢ VAY VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU NHÀ NƯỚC
 • Điều 23. Bảo đảm tiền vay
 • Điều 24. Trả nợ vay
 • Điều 25. Phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro
 • Điều 26. Rủi ro, xử lý rủi ro
 • Điều 27. Thẩm quyền xử lý rủi ro
 • Chương 5 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 28. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
 • Điều 29. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi
 • Điều 30. Vốn huy động
 • Điều 31. Vốn nhận ủy thác
 • Chương 6 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN
 • Điều 32. Bộ Tài chính
 • Điều 33. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 34. Bộ Công Thương
 • Điều 35. Ngân hàng Nhà nước Việt
 • Điều 36. Ngân hàng Phát triển Việt
 • Điều 37. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 38. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài
 • Chương 7 BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 39. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo
 • Điều 40. Xử lý vi phạm
 • Chương 8 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Các trường hợp đã ký hợp đồng
 • Điều 43. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 44. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC MẶT HÀNG VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

Nghị định 75/2011/NĐ-CP tín dụng đầu tư và xuất khẩu nhà nước.

Nội dung của Nghị định điều chỉnh về tín dụng đầu tư gồm: cho vay đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư và tín dụng xuất khẩu bao gồm: cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu nước ngoài vay).

Cụ thể, Nghị định 75 quy định điều kiện cho vay của chủ đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, theo đó chủ đầu tư có vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% và phải bảo đảm đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, các điều kiện tài chính cụ thể của phần vốn đầu tư ngoài phần vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Nghị định cũng quy định về mức vốn cho vay đối với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi chủ đầu tư không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bên cạnh đó, nghị định 75/2011 cũng quy định lãi suất cho vay đầu tư, theo đó quy định không thấp hơn lãi suất bình quân các nguồn vốn cộng với phí hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Lãi suất cho vay được ghi trong hợp đồng tín dụng. Mức lãi suất cho vay được điều chỉnh theo từng lần giải ngân theo lãi suất cho vay được công bố. Lãi suất nợ quá hạn đối với mỗi khoản giải ngân bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn đối với từng khoản giải ngân.

Một nội dung đáng chú ý khác mà nghị định này quy định, đó là Tín dụng xuất khẩu, theo đó điều kiện cho vay đối với những đối tượng này đó là Nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài có hợp đồng xuất khẩu đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam; phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay; nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Mức cho vay tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đã ký hoặc giá trị L/C đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng, đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nghị định 75/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 75/2011/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật