Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 05/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận Ngày ban hành: 15/02/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ BAN HÀNH KÈM THEO ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012. Các quy định trước đây trái ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
  • PHỤ LỤC III BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU
  • Phụ lục IIIb DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 VÀ B2 CỦA KHUNG CHÂU ÂU ÁP DỤNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật