Quyết định 14/QĐ-TA

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/QĐ-TA

Tiêu đề: Quyết định 14/QĐ-TA năm 2012 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân Số hiệu: 14/QĐ-TA Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương Ngày ban hành: 02/05/2012 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 14/QĐ-TA năm 2012 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHẦN MỀM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHẦN MỀM NỘI BỘ CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN ...
 • Chương I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Trung tâm dữ liệu ngành TAND
 • Điều 3. Hệ thống thư điện tử
 • Điều 4. Phần mềm nội bộ
 • Điều 5. Đối tượng được cấp hộp thư điện tử và tài khoản đăng nhập vào các PMNB
 • Điều 6. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 8. Đơn vị quản lý HTTĐT và các PMNB
 • Điều 9. Quy định cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử và tài khoản đăng nhập vào các PMNB
 • Điều 10. Quy định về sử dụng bộ mã các ký tự chữ Việt
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HTTĐT VÀ CÁC PMNB
 • Điều 11. Quản lý, quản trị, vận hành, sử dụng, khai thác HTTĐT và các PMNB
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Vụ Thống kê – Tổng hợp TANDTC
 • Điều 13. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành TAND
 • Điều 14. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC và Chánh án TAND cấp tỉnh
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Khen thưởng, xử lý vi phạm
 • Điều 16. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/QĐ-TA để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/QĐ-TA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/QĐ-TA

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/QĐ-TA

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/QĐ-TA

Đang cập nhật