Hướng dẫn 01-HD/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 01-HD/TW

Tiêu đề: Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2012 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 01-HD/TW Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 05/01/2012 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2012 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
 • 1 - Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt
 • 2 - Đảng viên phải ’’hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”
 • 3 - Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)
 • 3.2-
 • 3.3-
 • 3.4-
 • 3.5.
 • 3.6- Nghị quyết của chi bộ và cấp uỷ cơ sở xét kết nạp người vào Đảng
 • 3.7-
 • 3.8-
 • 3.9-
 • 3.10-
 • 4 - Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại),
 • 4.1-
 • 4.2-
 • 4.3-
 • 4.4-
 • 4.5-
 • 4.6-
 • 5 - Một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức
 • 5.2-
 • 5.3-
 • 5.4-
 • 6 - Kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể
 • 6.1-
 • 6.2-
 • 6.3-
 • 6.4-
 • 7 - Phát và quản lý thẻ đảng viên
 • 7.2-
 • 8 - Quản lý hồ sơ đảng viên
 • 8.1-
 • 8.2-
 • 8.3-
 • 9 - Chuyển sinh hoạt đảng
 • 9.1-
 • 9.2-
 • 9.3-
 • 9.4-
 • 9.5-
 • 10 - Xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng
 • 11 - Về tên gọi và cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ
 • 12 - Về đại biểu ở đại hội đại biểu
 • 12.1-
 • 12.2-
 • 12.3-
 • 12.4-
 • 12.5-
 • 13 - Quy trình tổ chức đại hội
 • 13.1-
 • 13.2-
 • 13.3-
 • 13.4-
 • 14 - Việc chỉ định bổ sung hoặc tăng thêm cấp uỷ viên
 • 15 - Việc lập cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; việc bố trí cán bộ chuyên trách ...
 • 16 - Tặng Huy hiệu Đảng
 • 17 - Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 01-HD/TW để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 01-HD/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 01-HD/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 01-HD/TW

Án lệ về Hướng dẫn 01-HD/TW

Đang cập nhật