Luật Công đoàn 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Công đoàn 2012

Tiêu đề: Luật Công đoàn 2012 Số hiệu: 12/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/06/2012 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Luật Công đoàn 2012

 • LUẬT CÔNG ĐOÀN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Công đoàn
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Đối tượng áp dụng
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
 • Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn
 • Điều 7. Hệ thống tổ chức công đoàn
 • Điều 8. Hợp tác quốc tế về công đoàn
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
 • Mục 1. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN
 • Điều 10. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
 • Điều 11. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
 • Điều 12. Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật
 • Điều 13. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị
 • Điều 14. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
 • Điều 15. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động
 • Điều 16. Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở
 • Điều 17. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, ...
 • Mục 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
 • Điều 18. Quyền của đoàn viên công đoàn
 • Điều 19. Trách nhiệm của đoàn viên công đoàn
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN
 • Điều 20. Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
 • Điều 21. Trách nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn
 • Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn
 • Chương IV NHỮNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN
 • Điều 23. Bảo đảm về tổ chức, cán bộ
 • Điều 24. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn
 • Điều 25. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn
 • Điều 26. Tài chính công đoàn
 • Điều 27. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn
 • Điều 28. Tài sản công đoàn
 • Điều 29. Kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn
 • Chương V GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG ĐOÀN
 • Điều 30. Giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn
 • Điều 31. Xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Công Đoàn về chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn được Quốc hội ban hành Ngày 20/06/2012.

Luật công đoàn năm 2012 bao gồm 6 chương, 33 điều. Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

So với Luật Công đoàn 1990, Luật Công đoàn hiện hành giữ bốn chương của Luật công đoàn cũ, bổ sung thêm 2 chương mới: chương III “Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn” và chương V “Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn”. Tổng cộng tăng thêm 14 điều Luật

Luật Công đoàn năm 2012 có một số đổi mới đáng ghi nhận sau:

Thứ nhất, Luật Công đoàn bổ sung quy định bảo vệ cán bộ công đoàn về việc làm. Theo đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở; đơn vị sử dụng lao động không được tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc thuyên chuyển công tác cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có sự thoả thuận của công đoàn.

Thứ hai, Luật Công đoàn năm 2012 bảo đảm nguyên tắc quản lý tài chính công đoàn, tính minh bạch và tăng cường công tác quản lý tài chính của Công đoàn vừa theo pháp luật, vừa bảo đảm tính độc lập của Công đoàn, Luật xác định rõ các nội dung chi và quy định Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng và kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

Theo quy định của Luật Công đoàn thì NSDLĐ sẽ phải nộp kinh phí công đoàn theo mức 2% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ. 

Ngoài ra, Luật Công đoàn có có những quy định mới tiến bộ liên quan đến thời gian tối thiểu cho hoạt động công đoàn; xác định nguyên tắc giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn; trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn...

Luật Công Đoàn năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Công đoàn 2012 để xử lý: