Quyết định 791/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 791/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính Số hiệu: 791/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 30/03/2012 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1.
 • Điều 2.
 • Điều 3.
 • QUY CHẾ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, ĐẦU TƯ XÂY ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Quy chế
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh của Quy chế
 • Điều 3. Mục đích, yêu cầu
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 5. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán
 • Điều 6. Nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC I. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 7. Hình thức kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 8. Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo thời gian
 • Điều 9. Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo nội dung
 • Điều 10. Các loại hình kiểm toán nội bộ
 • Điều 11. Phương pháp kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 12. Trình tự tiến hành kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • MỤC II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 13. Kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 14. Khảo sát, thu thập thông tin
 • Điều 15. Nội dung chi tiết kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 16. Trình tự tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 17. Quy trình kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý tài chính
 • Điều 18. Quy trình kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý tài sản nhà nước
 • Điều 19. Quy trình kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý đầu tư xây dựng
 • Điều 20. Quy trình kiểm tra, kiểm toán công tác đấu thầu
 • Điều 21. Quy trình kiểm toán công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
 • Điều 22. Biên bản xác nhận nội dung kiểm tra, kiểm toán
 • Điều 23. Báo cáo, kết luận và kiến nghị kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị
 • MỤC III. CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA NỘI BỘ
 • Điều 25.
 • Điều 26. Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ hàng năm
 • Điều 27. Khảo sát, thu thập thông tin tự kiểm tra nội bộ
 • Điều 28. Nội dung chi tiết kế hoạch tự kiểm tra nội bộ
 • Điều 29. Trình tự, quy trình tổ chức thực hiện tự kiểm tra nội bộ
 • Điều 30. Báo cáo kết quả tự kiểm tra nội bộ
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị tự kiểm tra nội bộ
 • MỤC IV. BẢO MẬT THÔNG TIN, CÔNG KHAI, LƯU TRỮ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI ...
 • Điều 32. Bảo mật thông tin kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 33. Công khai công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 34. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 35. Chế độ báo cáo công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Chương 3. QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TOÁN ...
 • Điều 36. Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • Điều 37. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Điều 38. Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 39. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • Điều 40. Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan
 • Điều 41. Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 42. Chế độ đối với cán bộ kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 43.
 • Điều 44.
 • Điều 45.
 • Phụ lục số 01 NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA NỘI BỘ
 • Phụ lục số 02 NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Phụ lục số 03 BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỘI DUNG KIỂM TRA, KIỂM TOÁN
 • Phụ lục số 04 KẾT QUẢ KIỂM TRA
 • Phụ lục số 05 KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
 • Biểu số 01/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN THANH TOÁN CÁ NHÂN
 • Biểu số 02/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN CHI HÀNH CHÍNH VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN; KINH ...
 • Biểu số 03/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
 • Biểu số 04/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
 • Biểu số 05/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ
 • Biểu số 06/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ
 • Biểu số 07/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN DỰ TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Biểu số 08/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NGHIỆM THU, THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN ...
 • Biểu số 09/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN DỰ TOÁN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Biểu số 10/QTKTKTNB TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NGHIỆM THU, THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN ...
 • Biểu số 11/KQKTKTNB TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM. ...
 • Biểu số 12/KQKTKTNB TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM. ...
 • Biểu số 13/KQKTKTNB TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM. ...
 • Biểu số 14/KQKTKTNB TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM. ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 791/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 791/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 791/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 791/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 791/QĐ-BTC

Đang cập nhật