Thông tư 09/2012/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2012/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 09/2012/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách, giáng chức công chức lãnh đạo cấp vụ thuộc hệ thống Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 09/2012/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 01/09/2012 Lĩnh vực: Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 09/2012/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách, giáng chức công chức lãnh đạo cấp vụ thuộc hệ thống Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC, GIÁNG CHỨC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức
 • Điều 3. Tuổi bổ nhiệm
 • Điều 4. Thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức
 • Điều 6. Đánh giá công chức
 • Chương II BỔ NHIỆM
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BỔ NHIỆM
 • Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn, nhân sự tại chỗ và nhân sự từ cơ quan khác
 • Điều 8. Các Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 9. Lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 10. Mẫu các văn bản áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệm
 • Mục 2. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP VỤ THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 11. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ
 • Điều 12. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
 • Điều 13. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ do đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 14. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 3. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 15. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ
 • Điều 16. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
 • Điều 17. Bổ nhiệm lãnh đạo Cục do đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 18. Giao quyền Cục trưởng, giao phụ trách Cục
 • Mục 4. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG THUỘC CỤC
 • Điều 19. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ
 • Điều 20. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
 • Điều 21. Giao Quyền trưởng phòng, giao Phụ trách Phòng và tương đương
 • Mục 5. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 22. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ
 • Điều 23. Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
 • Điều 24. Bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục trong trường hợp đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 25. Giao quyền Chi cục trưởng, giao phụ trách Chi cục
 • Chương III BỔ NHIỆM LẠI
 • Mục 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 26. Điều kiện về bổ nhiệm lại
 • Điều 27. Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại
 • Điều 28. Một số quy định cụ thể về thời hạn giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ
 • Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 29. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại
 • Chương IV TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC, GIÁNG CHỨC
 • Điều 30. Từ chức
 • Điều 31. Miễn nhiệm
 • Điều 32. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm
 • Điều 33. Giáng chức, cách chức
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 34. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Điều 36. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC: MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC BỔ NHIỆM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012 ...
 • Mẫu số: 01/BNCB TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo
 • Mẫu số: 02/BNCB BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho các Hội nghị)
 • Mẫu số 3/BNCB PHIẾU LẤY Ý KIẾN BỔ NHIỆM CHỨC VỤ .................................................... ...
 • Mẫu số 4/BNLCB PHIẾU LẤY Ý KIẾN BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ ............................................... ...
 • Mẫu số: 05/BNCB BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 • Mẫu số: 06/BNCB SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Mẫu số 07/BNCB
 • Mẫu số 08/BNCB TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị bổ nhiệm công chức lãnh đạo
 • Mẫu số: 9/BNCB QUYẾT ĐỊNH Về việc ...... (1) công chức giữ chức vụ lãnh đạo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2012/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2012/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2012/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2012/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2012/TT-BTP

Đang cập nhật