Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ

Tiêu đề: Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 02/2004/TTr-TLĐ Loại văn bản: Thông tri Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu Ngày ban hành: 22/03/2004 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

 • I- VỀ CHƯƠNG I:ĐOÀN VIÊN
 • 1. Đối tượng kết nạp và Công đoàn Việt Nam theo quy định tại Điều 1, bao gồm:
 • 2. Việc kết nạp đoàn viên và quyền của đoàn viên quy định tại Điều 2, Điều 3 thực hiện như sau
 • II- VỀ CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
 • 3. Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ theo Điều 5 thực hiện như ...
 • 4. Về Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp theo Điều 7, Điều 8, Điều 9
 • 4.1. Nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cấp cơ sở.
 • 4.2. Hình thức tổ chức Đại hội.
 • 4.3. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội.
 • 4.4. Thẩm tra tư cách đại biểu và nhiệm vụ của Đại hội là những đại biểu chính thức của Đại hội. Đại ...
 • 4.5. Hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể.
 • 4.6. Nguyên tắc, thủ tục tổ chức điều hành trong Đại hội.
 • 4.7. ứng cử, đề cử vào BCH Công đoàn và đại biểu đi dự đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên.
 • 4.8. Công tác bầu cử.
 • 4.9. Phiếu bầu.
 • 4.10. Kết quả bầu cử.
 • 4.11. Bầu đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên.
 • 5. Số lượng UVBCH, bổ sung UVBCH, thôi tham gia BCH và hội nghị thường kỳ BCH theo Điều 10.
 • 5.1. Số lượng UVBCH Công đoàn các cấp do Đại hội Công đoàn cấp đó quyết định, theo quy định sau:
 • 5.2. Thôi tham gia Ban Chấp hành.
 • 5.3. Bổ sung Ban Chấp hành Công đoàn.
 • 5.4. Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành.
 • 6. Bầu Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) theo Điều 11.
 • 7. Tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ Công đoàn theo Điều 113.
 • III- VỀ CHƯƠNG III:TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA CÔNG ĐOÀN
 • 8. Điều 14 thực hiện như sau:
 • IV- VỀ CHƯƠNG IV:TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
 • 9. Thành lập Công đoàn ngành địa phương theo Điều 21.
 • 10. Thành lập và tổ chức hoạt động của Công đoàn giáo dục huyện, quận, thị xã theo điều 22.
 • 11. Thành lập và chỉ đạo Công đoàn các Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo ...
 • 12. Thành lập các Công đoàn cấp trên cơ sở theo Điều 25.
 • 13. Về hoạt động Công đoàn trong một bộ có Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc ...
 • 14. Ban Nữ công các cấp Công đoàn theo Điều 30.
 • V. VỀ CHƯƠNG V:CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
 • 15. Công tác kiểm tra của Công đoàn theo Điều 31.
 • 16. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp theo điều 32 Điều.
 • 17. Nhiệm vụ Uỷ ban Kiểm tra theo Điều 33.
 • VI. VỀ CHƯƠNG VI:TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN.
 • 18. Quản lý tài chính Công đoàn theo Điều 36.
 • 19. Quản lý tài sản Công đoàn theo Điều 37.
 • VII. VỀ CHƯƠNG VII:KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 • 20. Việc đề nghị khen thưởng của các cấp Công đoàn.
 • 21. Việc kỷ luật tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên Công đoàn.
 • VIII. VỀ CHƯƠNG VIII:CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

Ngày 22/03/2004, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đối tượng kết nạp và Công đoàn Việt Nam theo quy định tại Điều 1, như:

- Công nhân và lao động làm công hưởng lương theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã.

- Cán bộ, công chức bao gồm những cán bộ, công chức Nhà nước được quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức; các viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ. Các cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) được hưởng lương (những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ); các công chức cấp xã (những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã).

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường ngoài công lập; cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được các cấp chính quyền xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh trả công, trả lương.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ

Đang cập nhật