Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” phê duyệt tại Quyết định 911/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 35/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 12/10/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” phê duyệt tại Quyết định 911/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng ...
 • Điều 2 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2012.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng ...
 • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng tuyển sinh
 • Điều 3. Thời gian thực hiện, phương thức đào tạo
 • Điều 4. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nghiên cứu sinh
 • Điều 5. Trách nhiệm của các trường cử giảng viên đi đào tạo
 • Chương II ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 6. Đối tượng dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài
 • Điều 7. Điều kiện dự tuyển
 • Điều 8. Thời gian và hình thức đào tạo
 • Điều 9. Cơ sở đào tạo ở nước ngoài
 • Điều 10. Thông báo tuyển sinh
 • Điều 11. Lập danh sách ứng viên của trường để cử đi dự tuyển.
 • Điều 12. Hồ sơ dự tuyển và đăng ký dự tuyển trực tuyến
 • Điều 13. Quy trình tuyển chọn và cử NCS đi đào tạo ở nước ngoài
 • Chương III ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC
 • Điều 14. Điều kiện dự tuyển
 • Điều 15. Thời gian và hình thức đào tạo
 • Điều 16. Điều kiện và đề án đăng ký nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước theo Đề án 911
 • Điều 17. Hồ sơ, quy trình giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước theo Đề án 911
 • Điều 18. Tuyển sinh và tổ chức đào tạo
 • Điều 19. Trách nhiệm, quyền của giảng viên tham gia giảng dạy chương trình tiến sĩ, người hướng dẫn nghiên ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của đơn vị chuyên môn và cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước
 • Chương IV ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
 • Điều 21. Điều kiện dự tuyển
 • Điều 22. Thời gian và hình thức đào tạo
 • Điều 23. Điều kiện và đề án đăng ký nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo phương thức phối hợp
 • Điều 24. Hồ sơ và quy trình giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo phương thức phối hợp
 • Điều 25. Tuyển sinh và tổ chức đào tạo
 • Điều 26. Trách nhiệm và quyền của giảng viên giảng dạy chương trình tiến sĩ và người hướng dẫn NCS theo ...
 • Chương V ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ VÀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU
 • Điều 27. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và kiến thức, kỹ năng nghiên cứu.
 • Điều 28. Thời gian, hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 29. Nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ sở đào tạo tiền tiến sĩ
 • Điều 30. Điều kiện và đề án đăng ký nhiệm vụ đào tạo tiền tiến sĩ
 • Điều 31. Hồ sơ và quy trình giao nhiệm vụ đào tạo tiền tiến sĩ
 • Điều 32. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 33. Trách nhiệm của Vụ Giáo dục Đại học
 • Điều 34. Trách nhiệm của Cục Đào tạo với nước ngoài
 • Điều 35. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch – Tài chính
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật