Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Số hiệu: 99/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/11/2012 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước
 • Chương 2. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI ...
 • MỤC 1. CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 5. Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước
 • Điều 6. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước
 • MỤC 2. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 12. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 13. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 14. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
 • MỤC 3. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 15. Nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ
 • Điều 16. Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty
 • Điều 17. Nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác
 • Điều 18. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay
 • Điều 19. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty
 • Chương 3. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH ...
 • Điều 20. Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước
 • Điều 21. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 22. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 23. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 25. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 26. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 27. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện
 • Chương 4. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH ...
 • Điều 29. Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước
 • Điều 30. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 31. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 32. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 33. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Ngày 15/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Theo đó, tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập, được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển giao. Ngoài ra, đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do các tổ chức khác nhau làm chủ sở hữu thì mỗi tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ như sau: Quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn Nhà nước đầu tư vào tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa; loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán…

Ngoài ra, Nghị định 99/2012/NĐ-CP còn quy định về quyền và trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Nghị định 99/2012/NĐ-CP có hiệu lực kẻ từ ngày 30/12/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 99/2012/NĐ-CP để xử lý: