Quyết định 98/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 98/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 98/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện xử lý đối với tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 98/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh Ngày ban hành: 09/11/2012 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 98/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện xử lý đối với tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT VI PHẠM ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xử lý đối với các tổ ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Rà soát và ra Thông báo cho Chủ đầu tư có dự án vi phạm pháp luật đất đai
 • Điều 5. Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành và thực hiện thanh tra
 • Điều 6. Thực hiện các kết luận thanh tra
 • Điều 7. Thu hồi dự án và thu hồi đất
 • Điều 8. Kinh phí để lập hồ sơ thu hồi và thực hiện quyết định thu hồi đất
 • Điều 9. Thành lập Hội đồng định giá của tỉnh
 • Điều 10. Xác định giá trị còn lại của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất
 • Điều 11. Thực hiện thanh toán giá trị còn lại đã đầu tư trên đất và bàn giao đất
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý khu đất thu hồi
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 14. Xử lý vi phạm khi tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế ...
 • Điều 16. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 98/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 98/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 98/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 98/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 98/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật