Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Quy định tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Số hiệu: 24/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Dân Mạc Ngày ban hành: 20/12/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Quy định tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ, MỨC PHỤ CẤP, NGUỒN CHI TRẢ PHỤ CẤP ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ, MỨC PHỤ CẤP, NGUỒN CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN CƠ ...
 • Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tổ chức khuyến khích phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn bao gồm khuyến nông, khuyến ...
 • Điều 2. Tổ KNCS chịu sự điều hành trực tiếp của UBND cấp xã và chịu sự chỉ đạo quản lý về chuyên môn ...
 • Điều 3. Người làm công tác khuyến nông ở cơ sở
 • Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I - TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ
 • Điều 4. Tổ chức, số lượng và hoạt động KNCS Mỗi đơn vị cấp xã được thành lập 01 tổ KNCS;
 • Điều 5. Nhiệm vụ của tổ KNCS
 • Điều 6. Tiêu chuẩn tuyển chọn người làm công tác khuyến nông ở cơ sở
 • Điều 7. Tuyển chọn, bổ nhiệm, bãi miễn người làm công tác khuyến nông ở cơ sở
 • II - NHỮNG CHÍNH SÁCH CỤ THỂ
 • Điều 8. Mức phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở.
 • Điều 9. Nguồn chi trả phụ cấp
 • Điều 10. Khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở hàng năm được tham dự các lớp đào ...
 • III - XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KNCS
 • Điều 11. Kinh phí hoạt động KNCS do UBND cấp xã huy động từ các nguồn sau:
 • Điều 12. Quản lý kinh phí hoạt động KNCS:
 • Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. UBND tỉnh giao:
 • Điều 14. Các nội dung văn bản đã ban hành trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. Trong quá trình ...
 • PHỤ BIỂU: SỐ LƯỢNG KHUYẾN NÔNG VIÊN CƠ SỞ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật