Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2007/QĐ-UBND về Quy định công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 20/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung Ngày ban hành: 18/05/2007 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 20/2007/QĐ-UBND về Quy định công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH, RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; và thay thế Quyết định số 50/2005 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH, RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Chương II CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Mục 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 3. Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 4. Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 5. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 6. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 7. Thẩm định văn bản
 • Điều 8. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định
 • Điều 9. Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Mục 2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • Điều 10. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 11. Thẩm định văn bản
 • Điều 12. Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Mục 3. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
 • Điều 13. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 14. Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Chương III CÔNG TÁC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Điều 15. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 16. Kiểm tra, xử lý văn bản
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật