Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 01/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật lưu trữ Số hiệu: 01/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/01/2013 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Nghị định 01/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật lưu trữ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LƯU TRỮ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ
 • Điều 3. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ điện tử
 • Điều 4. Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức
 • Điều 5. Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành từ việc số hóa tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác
 • Điều 6. Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào
 • Điều 7. Thu thập tài liệu lưu trữ điện tử
 • Điều 8. Bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
 • Điều 9. Sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử
 • Điều 10. Bảo đảm an toàn và bảo mật tài liệu lưu trữ điện tử
 • Điều 11. Hủy tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị
 • Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 13. Trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
 • Chương 3. THỜI HẠN NỘP LƯU TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA NGÀNH CÔNG AN, QUỐC PHÒNG, NGOẠI GIAO VÀ CỦA NGÀNH KHÁC ...
 • Điều 14. Thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của các ngành công an, quốc phòng, ngoại giao
 • Điều 15. Thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ chuyên môn nghiệp vụ của ngành khác
 • Chương 4. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN
 • Điều 16. Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân
 • Điều 17. Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân
 • Chương 5. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ
 • Điều 18. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 19. Kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
 • Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 21. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 22. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 23. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 24. Quyền, nghĩa vụ của người được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 25. Trách nhiệm quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 • Điều 26. Xử lý vi phạm
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 01/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật