Thông tư 12/2012/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2012/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 12/2012/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 18/12/2012 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
 • Chương QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nội dung quản lý đối với chức danh nghề nghiệp
 • Điều 3. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Chương XÂY DỰNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục xây dựng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 5. Kết cấu chung của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
 • Chương THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ...
 • Điều 6. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp
 • Điều 7. Xây dựng kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 8. Căn cứ và trách nhiệm cử viên chức tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 9. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cử viên chức tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề ...
 • Điều 12. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 13. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 14. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 15. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng ...
 • Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 1 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU ...
 • Mẫu số 2 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC
 • Mẫu số 3 DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ ...
 • Mẫu số 4 DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TRÚNG TUYỂN KỲ THI HOẶC XÉT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2012/TT-BNV để xử lý: