Thông tư 06/2013/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2013/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 06/2013/TT-BTP hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 06/2013/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phạm Quý Tỵ Ngày ban hành: 06/02/2013 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 06/2013/TT-BTP hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 5. Trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở ...
 • Điều 6. Liên kết, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu khác có liên ...
 • Chương 2. QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • MỤC 1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 7. Thông tin lý lịch tư pháp
 • Điều 8. Tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp
 • Điều 9. Kiểm tra, phân loại, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Sở Tư pháp
 • Điều 10. Kiểm tra, phân loại, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Trung tâm Lý lịch tư ...
 • Điều 11. Lập Lý lịch tư pháp
 • Điều 12. Trường hợp không lập Lý lịch tư pháp
 • Điều 13. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
 • Điều 14. Xử lý thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Điều 15. Tạo lập dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
 • Điều 16. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào Lý lịch tư pháp điện tử
 • Điều 17. Lập hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • Điều 18. Bổ sung tài liệu vào hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • Điều 19. Hiệu chỉnh thông tin lý lịch tư pháp trong dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử và hồ sơ lý lịch ...
 • Điều 20. Tiếp nhận, xử lý thông tin thay đổi, cải chính hộ tịch, chứng tử
 • MỤC 2. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP BẰNG GIẤY
 • Điều 21. Giao nhận hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • Điều 22. Sắp xếp, rà soát, thống kê hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • Điều 23. Giao nhận hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy để bổ sung tài liệu
 • Điều 24. Tiêu hủy hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • Điều 25. Trách nhiệm bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • MỤC 3. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐIỆN TỬ
 • Điều 26. Lưu trữ và xóa bỏ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
 • Điều 27. Yêu cầu về bảo vệ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
 • Điều 28. Kiểm soát truy cập, sao lưu dự phòng dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
 • Chương 3. SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • MỤC 1. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, THẨM QUYỀN SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 29. Mục đích sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 30. Đối tượng sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 31. Phương thức sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 32. Thẩm quyền của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp trong sử dụng và khai thác cơ ...
 • MỤC 2. SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP BẰNG GIẤY
 • Điều 33. Yêu cầu sử dụng và khai thác hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • Điều 34. Trách nhiệm của người làm công tác lý lịch tư pháp trong sử dụng và khai thác hồ sơ lý lịch ...
 • Điều 35. Trình tự, thủ tục sử dụng và khai thác hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy
 • MỤC 3. SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐIỆN TỬ
 • Điều 36. Yêu cầu sử dụng và khai thác dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
 • Điều 37. Trách nhiệm của người làm công tác lý Iịch tư pháp trong sử dụng và khai thác dữ liệu lý lịch ...
 • Điều 38. Trình tự, thủ tục sử dụng và khai thác dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Mẫ DANH MỤC TÀI LIỆU
 • M HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2013/TT-BTP để xử lý: