Quyết định 1079/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1079/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 1079/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ Số hiệu: 1079/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Thái Bình Ngày ban hành: 05/11/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1079/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG
 • Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng
 • Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thứ trưởng
 • Điều 5. Cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
 • Chương III TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ...
 • Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc ...
 • Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Bộ
 • Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của cấp phó của Người đứng đầu cơ quan ...
 • Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của công chức, viên chức
 • Điều 10. Quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
 • Chương IV QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT VĂN BẢN
 • Điều 11. Quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu và thủ tục trình giải quyết công việc
 • Điều 12. Thẩm quyền ký văn bản của Bộ trưởng, Thứ trưởng và Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ trong việc ban hành văn bản
 • Điều 14. Kiểm tra việc thực hiện văn bản
 • Chương V VIỆC LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ
 • Điều 15. Lập và thực hiện kế hoạch công tác
 • Điều 16. Chuẩn bị đề án, dự án
 • Điều 17. Quan hệ phối hợp trong chuẩn bị đề án
 • Điều 18. Về tổ chức các cuộc họp, các hội nghị
 • Chương VI ĐI CÔNG TÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 19. Đi công tác trong nước
 • Điều 20. Đi công tác ngoài nước
 • Chương VII TIẾP CÔNG DÂN VÀ TIẾP KHÁCH
 • Điều 21. Công tác tiếp công dân
 • Điều 22. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo
 • Điều 23. Tiếp khách trong nước
 • Điều 24. Tiếp khách nước ngoài
 • Chương VIII: CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, BẢO MẬT VÀ CHẾ ĐỘ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
 • Điều 25. Chế độ thông tin
 • Điều 26. Chế độ báo cáo
 • Điều 27. Chế độ bảo mật
 • Điều 28. Chế độ kỷ luật lao động
 • Điều 29. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế ...
 • Điều 30. Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ theo chức trách, nhiệm vụ của mình giúp Bộ trưởng kiểm tra ...
 • Chương IX TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 31. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến Quy chế này ...
 • Điều 32. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ căn cứ vào Quy chế làm việc của Bộ để ban ...
 • Điều 33. Trong quá trình thực hiện Quy chế, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cán bộ, công ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1079/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1079/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1079/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1079/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1079/QĐ-BNV

Đang cập nhật