Quyết định 81/2006/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 81/2006/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 81/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 81/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 14/04/2006 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 81/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
  • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây ...
  • I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO
  • II. MỤC TIÊU
  • III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 4 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ...
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC GIAI ĐOẠN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 81/2006/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 81/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 81/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 81/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 81/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật