Nghị định 31/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Số hiệu: 31/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/04/2013 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 • NGHỊ ĐỊNH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Những trường hợp không áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN XÁC NHẬN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN
 • MỤC 1. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945
 • Điều 5. Điều kiện xác nhận
 • Điều 6. Căn cứ xác nhận
 • Điều 7. Thủ tục hồ sơ
 • Điều 8. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 9. Chế độ ưu đãi
 • Điều 10. Chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng chết
 • MỤC 2. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN NGÀY KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
 • Điều 11. Điều kiện xác nhận
 • Điều 12. Căn cứ xác nhận
 • Điều 13. Thủ tục hồ sơ
 • Điều 14. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 15. Chế độ ưu đãi
 • Điều 16. Chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng chết
 • MỤC 3. LIỆT SĨ VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ
 • Điều 17. Điều kiện xác nhận liệt sĩ
 • Điều 18. Trách nhiệm lập hồ sơ, cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ
 • Điều 19. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng
 • Điều 21. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
 • MỤC 4. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
 • Điều 22. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 23. Chế độ ưu đãi
 • Điều 24. Trợ cấp người phục vụ
 • MỤC 5. ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
 • Điều 25. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 26. Chế độ ưu đãi
 • MỤC 6. THƯƠNG BINH
 • Điều 27. Điều kiện xác nhận
 • Điều 28. Trách nhiệm lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận bị thương và Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng ...
 • Điều 29. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh
 • Điều 30. Giám định lại thương tật
 • Điều 31. Chế độ ưu đãi
 • Điều 32. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi thương binh chết
 • MỤC 7. BỆNH BINH
 • Điều 33. Điều kiện xác nhận
 • Điều 34. Trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận bệnh tật và Giấy chứng nhận bệnh binh
 • Điều 35. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 36. Chế độ ưu đãi
 • Điều 37. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi bệnh binh chết
 • MỤC 8. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
 • Điều 38. Đối tượng xác nhận
 • Điều 39. Điều kiện xác nhận
 • Điều 40. Trách nhiệm xác nhận
 • Điều 41. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • Điều 42. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • Điều 43. Chế độ trợ cấp người phục vụ
 • Điều 44. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa ...
 • Điều 45. Chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • MỤC 9. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
 • Điều 46. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 47. Chế độ trợ cấp hàng tháng
 • Điều 48. Chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết
 • MỤC 10. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ
 • Điều 49. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 50. Chế độ ưu đãi
 • MỤC 11. NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
 • Điều 51. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
 • Điều 52. Chế độ ưu đãi
 • Chương 3. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHÁC
 • Điều 53. Chế độ chăm sóc sức khỏe
 • Điều 54. Chế độ ưu đãi trong giáo dục
 • Điều 55. Chế độ ưu đãi về nhà ở
 • Chương 4. QUẢN LÝ MỘ VÀ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ
 • MỤC 1. TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN
 • Điều 56. Trách nhiệm tìm kiếm, quy tập
 • Điều 57. Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập
 • Điều 58. An táng hài cốt liệt sĩ
 • Điều 59. Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
 • MỤC 2. XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ
 • Điều 60. Công trình ghi công liệt sĩ
 • Điều 61. Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ
 • Điều 62. Mộ liệt sĩ
 • Điều 63. Quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ
 • MỤC 3. THĂM VIẾNG, DI CHUYỂN MỘ LIỆT SĨ
 • Điều 64. Thăm viếng mộ liệt sĩ
 • Điều 65. Di chuyển hài cốt liệt sĩ
 • Chương 5. XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 66. Xử lý đối với người vi phạm pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng
 • Điều 67. Xử lý đối với người đang hưởng chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh mà phạm tội
 • Chương 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
 • Điều 68. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 69. Bộ Quốc phòng
 • Điều 70. Bộ Công an
 • Điều 71. Bộ Tài chính
 • Điều 72. Bộ Y tế
 • Điều 73. Bộ Xây dựng
 • Điều 74. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 75. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 76. Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 77. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 78. Bộ Nội vụ
 • Chương 7. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 79. Trách nhiệm chung
 • Điều 80. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀY KHỞI NGHĨA TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Ngày 09/04/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Với 7 chương, 80 điều và 1 phụ lục danh mục ngày khởi nghĩa tại các địa phương, nghị định 31/2013 hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh); việc xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh.

Theo đó, người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng; khi chết thì người thân được nhận tiền mai táng phí, trợ cấp một lần; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. Chi tiết mức hưởng trợ cấp được quy định rõ trong nghị định 31/2013.

Ngoài ra, Nghị định 31/2013/NĐ-CP cũng quy định chi tiết điều kiện, thời điểm được hưởng các loại trợ cấp cũng như các hình thức trợ cấp khác.

Nghị định 31/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP để xử lý: