Quyết định 2627/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2627/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 2627/QĐ-TCHQ năm 2011 Quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 2627/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc Ngày ban hành: 12/12/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2627/QĐ-TCHQ năm 2011 Quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH HẢI QUAN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong ngành ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký và thay thế Quyết định số 786/2000/QĐ-TCHQ ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc ...
 • QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH HẢI QUAN
 • I- QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Tên gọi đơn vị thống nhất trong quy trình này
 • Điều 3. Mẫu các văn bản áp dụng thống nhất trong Quy trình xử lý kỷ luật
 • II- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÔNG CHỨC
 • Điều 4. Công chức Hải quan vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm cá nhân (bước 1)
 • Điều 5. Tổ chức họp kiểm điểm công chức Hải quan vi phạm (bước 2)
 • Điều 6. Thành lập Hội đồng kỷ luật và họp Hội đồng kỷ luật (bước 3)
 • Điều 7. Ra quyết định kỷ luật công chức và lưu hành quyết định kỷ luật (bước 4)
 • Điều 8. Thực hiện chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ kỷ luật (bước 5)
 • III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm triển khai thực hiện
 • MẪU SỐ: 01/KL BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
 • MẪU SỐ: 02/KL BIÊN BẢN HỌP KIỂM ĐIỂM
 • MẪU SỐ: 03/KL PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÌNH THỨC KỶ LUẬT
 • MẪU SỐ: 04/KL BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
 • MẪU SỐ: 05/KL QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC
 • MẪU SỐ: 06/KL GIẤY MỜI HỌP
 • MẪU SỐ: 07/KL BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
 • MẪU SỐ: 08/KL TỜ TRÌNH Về việc đề nghị kỷ luật công chức
 • MẪU SỐ: 09/KL QUYẾT ĐỊNH Về việc kỷ luật công chức
 • MẪU SỐ: 10/KL BÁO CÁO SỐ LIỆU KỶ LUẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2627/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2627/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2627/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2627/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật