Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 05/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Vy Văn Thành Ngày ban hành: 13/04/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội ...
 • QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Mức đóng góp
 • Chương II TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP
 • Chương III CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHI PHÍ CHỮA TRỊ CAI NGHIỆN
 • Điều 4. Các khoản trợ cấp
 • Chương IV CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM CHI PHÍ CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN
 • Điều 5. Chế độ miễn, giảm chi phí chữa trị, cai nghiện
 • Chương V QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN ĐÓNG GÓP; NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MIỄN, GIẢM CHO ĐỐI TƯỢNG ...
 • Điều 6. Quản lý, sử dụng tiền đóng góp:
 • Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, miễn, giảm cho đối tượng và cơ chế quản lý, sử dụng ...
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các đối tượng cần ...
 • Điều 9. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giám ...
 • Điều 10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường đẩy mạnh công tác cai ...
 • Điều 11. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình người nghiện ma tuý trên địa bàn quản ...
 • Điều 12. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động Xã hội tiếp nhận và hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ theo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật