Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 21/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 06/09/2011 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; đồng thời thay thế Quyết định số 1339/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Chương II XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
 • Điều 4. Xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
 • Điều 5. Điều kiện của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
 • Chương III TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, BỘ PHẬN QUẢN LÝ CẤP CƠ ...
 • Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ cấp cơ sở (sau đây gọi là ...
 • Điều 7 Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở và bộ phận quản lý khoa học và công nghệ ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương IV QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
 • Điều 9. Xây dựng danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa hoc và công nghệ cấp cơ sở.
 • Điều 10. Xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án cấp cơ sở.
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện và giám sát tiến độ thực hiện đề tài, dự án cấp cơ sở.
 • Điều 12. Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
 • Điều 13 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hướng dẫn thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật